WETTELIJKE WAARSCHUWING


1.- IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven: het bedrijf dat het domein bezit www .fullcarx.com (hierna fullcarx), gevestigd voor deze doeleinden op Calle Perello 3, CIF-B98801327. E-mailadres voor contact: info@fullcarx.com

2. GEBRUIKERS:

De toegang en / of het gebruik van dit fullcarx-portaal schrijft de toestand van de GEBRUIKER toe, die van de toegang en / of het gebruik van de hier weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat. Bovengenoemde Voorwaarden worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAL:

fullcarx biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op het internet van FullCarX of diens licentiegevers waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER worden voorzien van een wachtwoord waarvoor hij verantwoordelijk is, en verbindt hij zich ertoe ijverig gebruik te maken en

vertrouwelijk daarvan.

De GEBRUIKER stemt ermee in om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die FullCarX via zijn portaal aanbiedt en als voorbeeld, maar niet als beperking, om ze niet te gebruiken om (i) deelnemen aan activiteiten die onwettig, onwettig of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard verspreiden ter ondersteuning van terrorisme of een poging tot mensenrechten; (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen FullCarX, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, de e-mailaccounts van andere gebruikers te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

FullCarX behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die de eerbiediging van de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of jeugd bedreigen, orde of openbare veiligheid of dat Naar zijn mening zijn ze niet geschikt voor publicatie. In ieder geval is FullCarX niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

4. GEGEVENSBESCHERMING:

FullCarX voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, die de verordeningen voor de ontwikkeling van de organische wet en andere voorschriften goedkeurt te allen tijde van kracht is en zorgt voor een correct gebruik en behandeling van de persoonsgegevens van de gebruiker. Hiervoor zal hij, samen met elke vorm van verzameling van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker van FullCarX kan vragen, de gebruiker informeren over het bestaan ​​en de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de behandeling van zijn gegevens in elk geval, hem op de hoogte van de verantwoordelijkheid van het aangemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om zijn recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel

van de behandeling en datacommunicatie aan derden waar van toepassing.

FullCarX informeert ook dat het voldoet aan wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal verzoeken om

uw toestemming voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden op elk moment.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

FullCarX is op zichzelf of als gevolmachtigde de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals de elementen die erin zijn vervat (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken) of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van FullCarX of haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de intellectuele eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van (een deel van) de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en op elke technische manier, zonder toestemming van FullCarX. De GEBRUIKER stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van FullCarX te respecteren.

U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een ander fysiek medium, zolang het, uitsluitend en exclusief, voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van FullCarX zijn geïnstalleerd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

FullCarX is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, onbeschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks dat ze alle nodige technologische maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN:

FullCarX behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die het passend acht op zijn portaal aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd te wijzigen, verwijderen of toe te voegen. uw portaal.

8. LINKS:

In het geval dat links of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn namens het domein, zal FullCarX geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. FullCarX aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die tot een website van een derde partij behoort, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettelijkheid van enig materiaal of informatie in een van de hyperlinks. of andere internetsites. Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9. UITSLUITINGSRECHT

FullCarX behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

10. ALGEMEEN:

FullCarX zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal vervolgen en alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties uitoefenen die hier wettelijk mee kunnen overeenstemmen.

11.WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:

FullCarX kan de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE:

De relatie tussen FullCarX en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen.